Zgłoszenie budowy domu, zamiast pozwolenia na budowę – procedura

house-insurance-419058_1280Zmiany w prawie budowlany, które weszły w życie w połowie 2015 roku przyniosły nam prostsze procedury i przyspieszenie rozpoczęcia procesu budowlanego w zakresie m. in. domów jednorodzinnych.

Wiąże się to ze zniesieniem wymogu ubiegania się o pozwolenia na budowę (lub rozbudowę)  domów jednorodzinnych,o ile obszar oddziaływań nie przekroczy obszaru działki (lub działek), na których budynki zostały zaprojektowane, tj. nie będzie oddziaływał na sąsiednie nieruchomości (np. budowa przekroczy granicę działki, jej wysokość przysłoni dostęp do światła budynkowi sąsiedniemu, jej umiejscowienie będzie zagrażać innym nieruchomościom, itd.).

[dropshadowbox align=”none” effect=”curled” width=”auto” height=”” background_color=”#d1e6c3″ border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Dom jednorodzinny w rozumieniu prawa budowlanego jest to  budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku[/dropshadowbox]

W nowym kształcie zobowiązani jesteśmy do zgłoszenia planowanej budowy wraz z dostarczeniem wymaganej dokumentacji. Całość postępowania powinna się mieścić w 30 dniach – tyle wynosi bowiem okres oczekiwania na ewentualny sprzeciw administracji.

Jakie kroki musimy podjąć, aby zgłosić budowę domu jednorodzinnego:

  1. Wypełniamy  zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (w zakładce wzory udostępniam formularz zgłoszenia)

                       – w zgłoszeniu należy podać m. in. termin rozpoczęcia budowy,

[dropshadowbox align=”none” effect=”curled” width=”auto” height=”” background_color=”#d1e6c3″ border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]termin rozpoczęcia budowy nie może być  krótszy niż 30 dni od daty dokonania zgłoszenia[/dropshadowbox]

– następnie należy zaznaczyć jakie działania budowlane zamierzamy podjąć:

          1. Budowa nowego budynku / nowych budynków.

          2. Rozbudowa istniejącego budynku / istniejących budynków.

          3. Nadbudowa istniejącego budynku / istniejących budynków.

          4. Odbudowa istniejącego budynku / istniejących budynków.

          5. Przebudowa istniejącego budynku / istniejących budynków.

– w dalszej kolejności podajemy tzw. kubaturę  (objętość budynku, którą winien określić architekt projektujący dom),

– zgłoszenia można dokonać przez pełnomocnika (pełnomocników),

  1. Kompletujemy załączniki:

          obligatoryjne:

  1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (należy wypełnić formularz),
  2. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami oraz zaświadczeniem projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego,
  3. pełnomocnictwo (jeśli ustanowiono pełnomocnika),

          fakultatywne (załączane tylko jeśli przepisy wymagają tego ze względu na rodzaj inwestycji):

  1. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jeżeli wskazują na to przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub ustawy prawo budowlane,
  2. postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w odpowiednim zakresie z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej – art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
  3. pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,

Do wniosku należy dołączać oryginały lub odpisy dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym,

OPŁATA SKARBOWA:

w przypadku zgłoszenia budowy domu- 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej

– nie więcej niż 539 zł

  1. Możliwe jest przystąpienie do wykonywania robót budowlanych objętych zgłoszeniem, jeśli organ w terminie 30 dni od daty dokonania zgłoszenia nie wyda decyzji o sprzeciwie. W przypadku, gdy organ nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany dotyczący budowy oraz przebudowy domu jednorodzinnego, podlega ostemplowaniu. Organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

[dropshadowbox align=”none” effect=”curled” width=”auto” height=”” background_color=”#d1e6c3″ border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]W przypadku, gdy zostanie złożony sprzeciw, właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji o sprzeciwie jest Wojewoda. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.[/dropshadowbox]

Zgłoszenia budowy, bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę wymagają m. in.:

– wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m kw. (maksymalnie dwa obiekty na każde 500 m kw. powierzchni działki);

– wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m kw. (maksymalnie jeden obiekt na każde 500 m kw. powierzchni działki);

– wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m kw.;

– wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m kw., sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe (maksymalnie dwa obiekty na każde 1000 m kw. powierzchni działki);

– sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne oraz telekomunikacyjne.

 

UWAGA! Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, nie może być traktowany jako porada prawna, opinia prawna. Każda sprawa jest inna i przed podjęciem działań prawnych, zaleca się konsultację z adwokatem, który uwzględni wszystkie indywidualne okoliczności danej sprawy.

UWAGA 2! Informacje i stan prawny opisany w artykule są aktualne na dzień jego sporządzenia.

Podziel się z innymi

Komentarz “Zgłoszenie budowy domu, zamiast pozwolenia na budowę – procedura

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedem + trzy =