umowa najmu okazjonalnego

Wielokrotnie w praktyce spotykam się z pytaniem właścicieli mieszkań: Jak się skutecznie zabezpieczyć wynajmując mieszkanie? Jedyną słuszną odpowiedzią jest umowa najmu okazjonalnego. Wówczas zabezpieczamy wynajmującego przed ryzyka ewentualnej konieczności przeprowadzenia sądowego eksmitowania niewypłacalnego lokatora.

Warto skorzystać z pomocy adwokata, zapraszam Białystok i cała Polska.  

Najem okazjonalny w punktach:

1/ Przedmiotem umowy może być wynajem wyłącznie lokalu mieszkalnego. Z takim lokalem mamy do czynienia kiedy pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

2/ Umowę najmu okazjonalnego mogą zawrzeć wyłącznie osoby fizyczne. Oznacza to, że wynajmujący nie może prowadzić działalności gospodarczej, której przedmiotem jest wynajmowanie lokali. Również najemcy lokal ma służyć wyłącznie do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Jest to dla nas informacja istotna, bo automatycznie wyklucza zawarcie w tej formie umów przez przedsiębiorców, w ramach prowadzonej działalności.

3/ Umowę najmu okazjonalnego zawieramy na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat,

4/ Umowę najmu okazjonalnego zawieramy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Bardzo ważna jest treść umowy, dlatego najlepiej jak jest przygotowana do indywidualnej transakcji przez adwokata.  Do umowy musimy załączyć:

  •  oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania używanego lokalu w terminie wskazanym przez właściciela;  Jest to kluczowy element umowy najmu okazjonalnego.
  • oświadczenie najemcy zawierające wskazanie innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu oraz pozyskane przez najemcę. Równie istotne, bowiem pozwoli nam na wykonanie eksmisji do wskazanego lokalu.
  • oświadczenie osoby posiadającej tytuł prawny do wskazanego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w tym lokalu (byłego) najemcy i osób dotychczas z nim zamieszkujących (na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym). To oświadczenie zagwarantuje nam, że właściciel wskazanego lokalu ma świadomość, że jego mieszkanie zostało wskazane jako ewentualny adres w razie wykonania eksmisji.

5/ Zawarcie umowy możemy uzależnić od wpłacenia przez najemcę kaucji, której granice wyznacza 6-krotność miesięcznego czynszu za dany lokal.

6/ Umowę musimy być zgłosić do Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni.

7/ Czynsz najmu może być podwyższony wyłącznie w sytuacjach wskazanych w umowie. Warto przynajmniej te kwestie skonsultować z adwokatem.

8/ Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. Warto w umowie wskazać podstawy wypowiedzenia umowy.

Dlaczego warto zawrzeć umowę najmu okazjonalnego?

 

Umowa najmu okazjonalnego jest bezpieczna dla wynajmującego. W przypadku wygaśnięcia/ rozwiązania umowy, kiedy najemca nie wyprowadza się dobrowolnie z mieszkania, nie musimy  wszczynać postępowania sądowego o eksmisję. Wystarczającym jest zwrócenie się do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca „okazjonalny” poddał się egzekucji. Następnie wynajmujący musi zlecić komornikowi egzekucję. Zdecydowanie upraszcza to i przyspiesza procedurę eksmisji. Pamiętać jednak należy, że koniecznym jest wystąpienie do sądu z eksmisją jeżeli spornym między stronami będzie ustanie stosunku najmu.

Właściwe sformułowanie umowy najmu okazjonalnego pozwala na ochronę interesu obu stron, dlatego warto zlecić tę usługę adwokatowi.

adw. Ewelina Witkowska-Kowalczuk

tel. 507 823 331

Białystok, Łomża, Grajewo, Mońki, Bielsk Podlaski i całe woj. podlaskie

 

Podziel się z innymi

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 − 13 =