adwokat Białystok

Czym są warunki zabudowy?

Mamy działkę, budujemy dom! Od czego zacząć? Przede wszystkim od sprawdzenia, czy nasza działka objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli nie, musimy wystąpić o warunki zabudowy.

Czym są warunki zabudowy?

Warunki zabudowy są decyzją wydawaną przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Określają wytyczne i parametry jakie musi spełniać budynek jaki chcemy wybudować na gruncie, określają zagospodarowanie terenu. Warunki zabudowy pozwalają utrzymać ład i porządek przestrzenny.

Dla zachowania ładu urbanistycznego ustawodawca tworzy zasadę tzw. dobrego sąsiedztwa, która determinuje konieczność dostosowania nowej zabudowy do stanu zastanego, do cech i parametrów urbanistycznych i architektonicznych dotychczasowej zabudowy okolicznych terenów.

Szczegóły na temat wniosku o warunkach zabudowy dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/decyzja-o-warunkach-zabudowy-decyzja-wz

Co zawierają warunki zabudowy?

Warunki zabudowy ustalają wytyczne jakie musi spełniać budynek, tak żeby nie zaburzać równowagi urbanistycznej.

Zawierają m. in. takie informacje jak:

1)  linii zabudowy (przedłużenie linii istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich)

2)  wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu;

3)  szerokości elewacji frontowej (średniej szerokości elewacji frontowych istniejącej zabudowy na działkach w obszarze analizowanym, z tolerancją do 20%)

4) wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki;

5) geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych).

 Warunki uzyskania decyzji:

1)  co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w  zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Dla celów ustalenia zabudowy sąsiedniej urbaniści dokonują tzw. analizy urbanizacyjnej i badają zabudowę sąsiedztwa pod kontem wytycznych jakie winna spełniać nowa zabudowa oraz elementy wspomniane wcześniej.

2)  teren ma dostęp do drogi publicznej (np. przez udział w drodze wewnętrznej, ustanowioną służebność przejścia i przejazdu, drogi koniecznej)

3)  istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego (wymagane promesy)

4)  teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (decyzji o wyłączeniu z produkcji nie wymagają użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego zaliczone do klas IV-VI)

5)  decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

W celu uzyskania decyzji, bądź zaskarżenia niekorzystnej decyzji warto poprosić o pomoc adwokata. Zachęcam do skorzystania z moich usług.

adw. Ewelina Witkowska-Kowalczuk

tel. 507 823 331

Podziel się z innymi

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × cztery =